Thông báo hiển thị khi sử dụng chức năng Fax máy photo màu Ricoh Aficio C6000 (Phần 2)

Thông báo hiển thị khi sử dụng chức năng Fax máy màu Ricoh Aficio C6000 với những thông tin cần thiết để có thể biết thêm thông tin cách khắc phục hiện nya của chiếc máy hiện nay. Với những thông tin cần thiết giúp người dùng có thể khắc phục nhưng thông tin để đem lại những cách xử lý nhanh nhất hiện nay.

Xem thêm các bài viết về lỗi của máy photo Ricoh hiện nay:
Thông báo hiển thị khi sử dụng chức năng Fax máy photo màu Ricoh Aficio C6000
Cách điều chỉnh âm thanh ở máy photo màu Ricoh Aficio C6000
Sự cố sao chép dữ liệu trong tập tin ở máy photo Ricoh MP C6000
  • THÔNG BÁO HIỂN THỊ KHI BẠN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG FAX
Sự cố Nguyên nhân xảy ra sự cố Cách giải quyết
Xảy ra sự cố kết nối mạng hãy kiểm tra {14-01} Không thể tìm thấy máy chủ DNS,SMTP hoặc thư mục đang thực hiện  – Kiểm tra máy chủ DNS và địa chỉ IPv4 của phần mềm đang sử dụng xem có chính xác hay không. Xem thêm “Trợ giúp hình ảnh từ thiết bị”

– Kiểm tra tên máy chủ và địa chỉ IPv4 của máy chủ SMTP. Xem thêm chi tiết “Trợ giúp hình ảnh từ thiết bị”

Kiểm tra xem thư mục bạn đang thực hiện có được xác định chính xác hay không

– Kiểm tra xem thư mục trong máy tính có đang hoạt động chính xác hay không

– Kiểm tra mạng LAN có kết nối  hay không

– Liên hệ với đơn vị dịch vụ

Xảy ra sự cố kết nối mạng bạn hãy kiểm tra {14-09} E-mail (Thư điện tử) bạn gửi không thành công bởi SMTP chưa được xác nhận,POP được xác nhận trước SMTP hoặc do máy tính yêu cầu bạn xác thực thư mục – Kiểm tra địa chỉ e-mail của phần mềm từ [File Transfer] và [System Setting]. Xem thêm phần “File Transfer” và phần “Hướng dẫn cài đặt chung”. Sử dụng hình ảnh từ thiết bị để xác nhận. Xem thêm “Trợ giúp cho hình ảnh từ thiết bị”

– Kiểm tra tên người dùng và mật khẩu E-mail xem có chính xác hay chưa từ File

Transfer] và [System Settings]

Xem thêm phần “File Transfer” ( Tập tin chuyển) và “ hướng dẫn cài đặt chung”. Sử dụng hình ảnh từ thiết bị để xác nhận. Xem thêm phần “Trợ giúp hình ảnh từ thiêt bị”

– Kiểm tra ID và mật khẩu tập tin đang thực hiện xem có được thiết lập chính xác không

– Kiểm tra xem  tập tin đang thực hiện có chính xác không

– Kiểm tra xem thư mục mà máy tính yêu cầu thực hiện có hoạt động đúng không

– Để biết thêm thông tin có thể tham khảo ý kiến quản trị viên.

Xảy ra sự cố kết nối mạng bạn hãy kiểm tra {14-33} Do địa chỉ E-Mail của thiết bị chưa được thiết lập – Kiểm tra địa chỉ E-mail được thiết lập chính xác bằng cách sử dụng [File Transfer] và [System Setting]. Để biết thêm thông tin bạn hãy xem phần “File Transfer” và “Hướng dẫn cài đặt chung”. Bạn cũng có thể sử dụng hình ảnh từ thiết bị để xác nhận. Để biết thêm thông tin bạn hãy xem phần “Trợ giúp hình ảnh từ thiết bị”. Hỏi thêm ý kiến của dịch vụ
Xảy ra sự cố kết nối mạng hãy kiểm tra {15-01} Không có địa chỉ máy chủ POP3/IMAP4 – Kiểm tra tên máy chủ hoặc địa chỉ IPv4 của máy chủ POP3/IMAP4 xem phần mềm được cài đặt chính xác không bằng cách sử dụng Hình ảnh từ thiết bị. Xem thêm “Trợ giúp hình ảnh từ thiết bị”

– Để biết thêm thông tin bạn có thể tham khảo ý kiến của quản trị viên

Xảy ra sự cố kết nối mạng bạn hãy kiểm tra {15-02} Bạn không thể đăng nhập trên máy chủ POP3/IMAP4 – Kiểm tra tên người dùng và mật khẩu của E-mail sử dụng bằng [File Transfer] và [System settings] có được thiết lập đúng không. Để biết thêm thông tin bạn hãy xem phần “File Transfer” (tập tin chuyển) và “Hướng dẫn cài đặt chung”

– Để biết thêm thông tin có thể tham khảo ý kiến quản trị viên của bạn

Xảy ra sự cố kết nối mạng hãy kiểm tra {15-03} Do địa chỉ E-Mail của thiết bị chưa được thiết lập – Kiểm tra địa chỉ E-mail được thiết lập chính xác bằng cách sử dụng [File Transfer] và [System Setting]. Xem thêm phần “File Transfer” và “Hướng dẫn cài đặt chung”. Cũng có thể sử dụng hình ảnh từ thiết bị để xác nhận. Để biết thêm thông tin hãy xem phần “Trợ giúp hình ảnh từ thiết bị”
Xảy ra sự cố kết nối mạng hãy kiểm tra {15-11} Không thể tìm thấy máy chủ DNS hoặc máy chủ POP3/IMAP4 – Kiểm tra địa chỉ IPv4 của máy chủ DNS đang sử dụng hình ảnh từ thiết bị có được thiết lập chính xác hay không. Để biết thêm thông tin hãy xem phần “Trợ giúp hình ảnh từ thiết bị”

– Kiểm tra máy chủ DNS sử dụng bằng hình ảnh từ thiết bị. Để biết thêm thông tin hãy xem phần “Trợ giúp hình ảnh từ thiết bị”

– Kiểm tra  tên máy chủ hoặc địa chỉ IPv4 của máy chủ POP3/IMAP4 sử dụng bằng hình ảnh từ thiết bị. Xem thêm phần “Trợ giúp hình ảnh từ thiết bị”

– Kiểm tra kết nối mạng, cáp LAN của thiết bị

– Để biết thêm thông tin có thể tham khảo ý kiến của quản trị viên

Xảy ra sự cố kết nối mạng hãy kiểm tra {15-12} Không thể đăng nhập trên máy chủ POP3/IMAP4 – Kiểm tra tên người dùng và mật khẩu E-mail có sử dụng từ [File transfer] và [System setting]. Để biết thêm thông tin bạn hãy xem phần “File transfer”( tập tin chuyển) và “hướng dẫn cài đặt chung”. Cũng có thể sử dụng hình ảnh từ thiết bị. Xem thêm những “Trợ giúp hình ảnh từ thiết bị”

– Kiểm tra tên và mật khẩu người dùng cho POP trước khi xác nhận máy chủ SMTP có sử dụng [File Transfer] và [System settings]. Để biết thêm thông tin hãy xem phần “File transfer” ( tập tin chuyển) và”Hướng dẫn cài đặ chung”. Có thể sử dụng hình ảnh từ thiết bị. Để biết thêm thông tin hãy xem phần “Trợ giúp hình ảnh từ thiết bị”

– Để biết thêm thông tin bạn cũng có thể tham khảo ý kiến của quản trị viên của bạn

  • CHÚ Ý
    • Màng hình cảm ứng hiển thị thông báo về sự cố kết nối mạng có thể do thiết bị của bạn kết nối chưa chính xác hoặc thiết bị của bạn thiết lập chưa chính xác. Nếu không được kiểm tra lại và chọn {Facsimile} chức năng Fax xem có sáng đèn lâu không.
    • Hiển thị thông báo giấy bị lệch, hoặc tràn ra ngoài bạn hãy thêm giấy khi đó thiết bị sẽ yêu cầu bạn thêm nhiều giấy. Nếu giấy bên còn lại bên khay trái bạn có thể nhận được tài liệu như bình thường ngay cả khi các thông báo xuất hiện. Bận có thể tắt chức năng này hoặc tắt nút chức năng “Parameter Setting” (cài đặt thông số). Để biết thêm thông tin bạn hãy xem phần “Hướng dẫn cài đặt” và “Cài đặt thông số”